OK


 

آن را که درد سر نيست ...
Untitled Document

آن را که درد سر نيست . . .


سلام
دوستان عزيز اعياد بر شما مبارک باد
در اين پست جنس سخن حال و هواي عيد ندارد و از سر درد است و اگر تذکري و تنبهي باشد که موجب حرکتي شود بهتر است تا شادماني که غفلت آورد !
مانند دردي که فکر درمان را به سر اندازد ...

در سايت هاي موسيقي وقتي در وبگردي ها گذرت مي افتد بعضا يا ناسزا و فضاهاي کدورت زا مي بيني يا غلو و اطوارهايي که معلوم است از مرام خادم و مخدومي ... نشات ميگيرد اين روزها همه تلاش ميکنند در رونق بخشي به محل سکونت مجازي خود حتي با بد و بيراه گفتن و مطرح کردن آدمهاي بي حاشيه ؛ تا بتوانند از مشترياني که هر روز به ويترين خبرکده هاي آنان سر مي کشند ماهيانه هاي معتنا به دريافت کنند ! دوست و دشمن و سوابق و نان و نمک هم ديگر ملاک نيست . اين رسم ؛ متاسفانه رفته رفته به يک تکنيک فرهنگي - زير زميني  تبديل شده ( تا کم کم مجاز شود ! ) و حتي بچه هاي سالم و شناخته شده در موسيقي نيز به سختي خودشان را از ترشحات نامبارک آن محفوظ داشته يا تطهير مي کنند . چندي پيش در سايتي که از قضا سعي در دوري از حاشيه دارد ؛ هنر بندي ! که گويا بنا به اعتباراتي ... تمام اوقات خود را صرف ساز زدن کرده و به خاطر کمبود وقت از اخلاق و ادب به دور افتاده است رسما به ناسزاپراني هايي از جنس عصبيت هاي بچه هاي دبيرستاني و دريده گويي نسبت به کسي مبادرت کرده بود و آن سايت هم براي چنين شخصي بي دغدغه تريبون داري مي کرد... خيلي متاسف شدم و از خود پرسيدم در چنين معرکه ي نامبارکي با چنين مجرياني ديگر براي تريبون هنر ؛ تقدسي هم باقيمانده ؟ هنوز کامم تلخ بود که مقاله اي خواندم در مورد استاد مرحوم محمدرضا لطفي که نويسنده ي بي باک آن بدون هراس از اسامي و عناوين ؛ حقايقي را بيان کرده بود ... اين يکي ديگر ضربه آخر را زد ... به گوشه اي از اين نوشتار ؛ توجه فرماييد :
«
زنده يا مرده بودن يک هنرمند ، براي عده اي سودجو و فرصت طلب هيچ تفاوتي نميکند ، اينان سود خود را گاهي در تکفيرهنرمندان زنده و تطهير مردگان آنان مي يابند ؛ عده اي ديگر نيز به تبعيت از اين افراد ؛ ندانسته راه آنها را رفته و پس از زنده به گور کردن هنرمندان ، بر بالين شان عزاداري ميکنند ، مرگ يک هنرمند ، دستاويزيست در دستان اين افراد تا با اسطوره سازي هايي هرچند بي دليل ، براريکه ي مقاصد نامبارک خود سريعتر تکيه زنند . »
تا که بوديم نبوديم کسي کشت ما را غم بي همنفسي
تا که رفتيم همه يار شدند خفته ايم و همه بيدار شدند
قدر آئينه بدانيم چو هست

نه در آن وقت که افتاد و شکست

در حيرتم از مرام اين مردم پست اين طايفه ي زنده کش مرده پرست
تا هست به ذلت بکشندش به جفا

تا رفت به عزت ببرندش سر دست

آه ميترسم شبي رسوا شوم بدتر از رسواييم تنها شوم
آه ازآن تير و از آن روي و کمند

پيش رويم خنده پشتم پوزخند

هم اينها را که ميديدم و ميخواندم به تاسفم وا مي داشت و فکر به گذشته ... زماني در سال 1376 و 77 فکر ميکردم بعدا خوب ميشود و جوانها که بيايند رسمهاي کهنه ي حسادت و کينه ورزي جاي خودش را به رقابت سازنده و محبتي فراگير خواهد داد ولي متاسفانه چنين نشد و همه چيز به طرز فاحشي افسارگسيخته تر و بي محاباتر رنگ نفسانيت و دوري از خدا گرفت و امروز همه ي اين بتهاي کوچک و خيالي ( اعم از باز نشسته و شاغل ! ) علَم جنگ با قادر متعالي را برداشته اند که از او جز شکايت و طلبکاري به هنگام افول و شکست ؛ خاطره اي ندارند و در بقيه اوقات هم از او فارغند چرا که به خود و يا به هنرشان که ابزار خودنمايي و الوهيتشان شده است مشغولند ...
لاف دانش مي‌زني، خود را نمي‌داني چه سود؟
دعوي دل کرده‌اي، چون غافل از جاني چه سود؟
نامه عيب کسان، گيرم، که برخواني چو آب
نيم حرف از نامه خود برنمي‌خواني چه سود؟
چند مي گويي که دستي نيک دارم در هنر ؟
با چنين دستي چو دست آموز شيطاني چه سود ؟

روزي افشين مقدم که از دوستان ترانه سراست ترانه اي به بنده داد که فکر ميکردم نبايد اينقدر بي پرده و علني و با تخطئه با مخاطبش گفتگو کند ولي اکنون حق را به او ميدهم و وقايع کوچ مرحوم استاد محمدرضا لطفي و متعاقبش دُر افشانيهاي اخير دست آموزان شيطان ؛ شاهد صدق اين مدعا شد . اگر يکي از شئون موسيقي پاپ ؛ اعتراض است قطعا يکي از مصاديق اعتراض در زمانه ما رفتارهاي دور از شان همين ناهنرمنداني است که با کم و بيش اگر کسي مسئوليتي مي پذيرد بجاي کمک ؛ تخطئه اش مي کنند اگر امتياز خواندن کاري به خواننده جواني تعلق مي گيرد بجاي حمايت و هدايت تؤام ؛ در کمين گاه مي نشينند تا تيرهاي زهر آگين تخريب را بر پيکرش نشانه روند و بعد نتيجه بگيرند که او بلد نبود و ما بايد مجري مي شديم و مورد مشورت قرار مي گرفتيم ! همه از هم فراري ! همه در مقابل هم لبخند و در پشت سر ناسزا و پوزخند نثار مي کنند اگر داوري شود ميگويند بي عدالتي است اگر کسي قدمي پيش بگذارد و زمين بخورد مي گويند «گفته بوديم نکن !» و اگرتوفيقي حاصل کند اتهاماتي به او مي بندند تا ملوثش کنند هم آنها که چون جرات و هنر حرکت را از دست داده اند به عيوب احتمالي و سهويات طبيعي متحرکان و همت ورزان ريز شده اند تا آنها را هم پشيمان و توبه کار کنند و در يک کلمه ؛ تئوري و استراتژي روحي اينان شايد اين عبارت باشد که : «چون ما نيستيم لذا تو هم نباش !» و افسوس ... که اين جماعت کفران پيشه ؛ داعيه زمامداري احساسات خلايق را دارند و براي خلوت هاي آنها به خيال خود   " آن" مي آفرينند ... زهي خيال باطل !
ذات نايافته از هستي بخش کي تواند که شود هستي بخش؟
و لازم است در اينجا ديگر بار به هنرمندان پاک طينت روزگارمان خالصانه سلام کنم و درود فرستم و بر دستهاي مهذب وگلوهاي سوگوار و بغض آلودشان - از جفا و خونخواري ابناي زمانه - به رسم ادب بوسه زنم . و به خاطر واگويه ي اين سخنان تلخ از محضرشان عذر بخواهم  و اميدوار باشم که به خود آييم و بفهميم امانتي که خدا در اختيارمان قرار داده به زودي مورد سؤال قرار خواهد گرفت و کار فرداي ما از آنان که امروز در حسرتمان هستند - و ما را استاد و فرهيخته و ... ميدانند و خطاب مي کنند - بسيار مشکل تر است و اول براي ارتقاي روحي و هدايت خود دعا مي کنم که متکبرانه بر مسند وعظ ننشسته باشم و اگر کسي از سر طعن بگويد: «که تو خود از آن مايي ! » به او خواهم گفت:
مرد بايد که گيرد اندر گوش ور نوشته است پند بر ديوار
باطل است آنکه مدعي گويد خفته را خفته کي کند بيدار ...

نکته ديگر يافته هاي جديد در مورد پارازيت است که از نظر بهداشتي و اخلاقي لازم ميدانم اطلاع رساني شود لطفا دوستاني که از سر غيرت ديني به حقير اعتراض مي کردند که چرا اين مسايل را دامن زده و مطرح مي کنم توجه فرمايند . هرچند همانگونه که به برخي از اين دوستان توضيح داده ام در شريعت ما در پذيرش کل دين هم اکراه و اجباري نيست ... در زمان ائمه ؛ افرادي با آنها رفت و آمد مي کردند که شرابخوار بودند و امام هم اطلاع داشتند ولي با آنها نه تنها برخورد قهري نکردند بلکه در شرايطي که در تنگناي تهديد آبرو و افشاي گناهشان با خجالت و شرم از امام چشم برگرفتند به آنها فرمودند : از ما روي برنگردانيد ! و از قضا همانها نيز جزو خوبان روزگار شدند ... بله اينست چهره ي ديني که فرستاده ي خداي آسمانهاست لطفا آن را به ميل و اراده شخصي ؛ مخدوش نکنيم هرچند ميدانم که نيت اکثر شما رعايت حدود فرهنگي و نگاه داشتن قداست نواميس و اخلاقيات در جامعه است .



به گزارش آفتاب ؛ عابد فتاحي، عضو کميسيون بهداشت در مجلس اعلام کرد بررسي هاي انجام شده نشان داده است که ارسال پارازيت براي سلامت شهروندان مضر
است.
اين نمانيده مجلس آسيب هايي همچون پرخاشگري و ناباروري را بخشي از مشکلات ارسال پارازيت معرفي کرد و گفت: در جلساتي که کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي برگزار کرد، مشخص شد پارازيت آسيب هاي زيادي بر جسم و روان شهروندان وارد مي کند؛ آسيب هايي جسمي مانند ناباروري و آسيب هاي روحي چون تنش و پرخاشگري که زمينه درگيريهاي
اجتماعي را فراهم ميکنند بخشي از اين آسيب ها هستند.
وي گفت: اگرچه هنوز همه مضرات پارازيت ها مشخص نيست اما واضح است که آسيب هاي پارازيت ؛ سلامت شهروندان را خدشه دار مي کند.
عابد فتاحي برخورد صرفا قهري با ماهواره ها را کم اثر دانسته و افزود: به نظرم ما بايد سعي کنيم مسائل فرهنگي را از همه جهات بررسي کنيم. پيشرفت تکنولوژي دسترسي به اطلاعات را بيشتر از گذشته فراهم کرده است.



حالا گوشي هاي تلفن همراه چنان پيشرفته شده اند که امکانات وسيعي تري نسبت به ماهواره ها براي مردم فراهم مي کنند. بنابراين در شرايط کنوني برخورد قهرآميز و سلبي نمي تواند جامعه را از دسترسي به اين ابزار باز دارد. فتاحي تاکيد کرد: «با فرهنگ سازي صحيح مي توان انسان ها را به مسير درست هدايت کرد. تنها برخورد سلبي و ارسال پارازيت چاره ماجرا نيست. با اين اوصاف ما مي توانيم دنيايي بدون پارازيت داشته باشيم.
به گزارش آفتاب، متخصصان گروه هاي مختلف پزشکي همچنان درباره آثار اين امواج روي سلامت مردم هشدار مي دهند. به عقيده آنان اين امواج بر
سلامت انسان و سلول هاي بدن تاثير منفي به جاي
گذارده، سبب ابتلا به بيماري هاي مختلف با منشأ ناشناخته مي شوند. همچنين اين تشعشع ها مي توانند، موجب اختلال در سيستم ايمني بدن شوند.
رسول خضري عضو ديگر کميسيون بهداشت نيز چندي پيش به عواقب منفي ارسال پارازيت اشاره کرده و گفته بود: «نه تنها پارازيت ها سيستم سلامت حيوانات را به مخاطره مي اندازد بلکه با سلامت انسان هم درگير است. اين که پارازيت ها بر سلامت عموم تاثيرات سوء به همراه دارد انکار شدني
نيست و کسي نمي تواند آن را رد کند چراکه اين موضوع با دلايل علمي همراه است. تاکنون هيچ کشوري از آسيب امواج و پارازيت ها در خطر نبوده که بخواهد براي اثبات ضرر و زيان آن به شکلي تخصصي ادله ارايه بدهد.
در حاليکه برخي از متخصصان داخلي که خطرات اين امواج را گوشزد کرده اند با اين اتهام که دليل علمي ندارند مواجه شده اند !
سازمان محيط زيست از کميته رسيدگي به وضعيت پارازيت ها درخواست کرد، با توجه به سرطان زا بودن پارازيت ها، تصميم ديگري براي تهاجم فرهنگي اتخاذ شود.
سعيد متصدي معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌وگو با ايرنا با اعلام مطلب فوق، اظهار کرد: براي رسيدگي به وضعيت پارازيت ها کميته مشترکي با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشکيل شده است و تاکنون جلسات آن در سطح وزير تشکيل و مصوباتي نيز داشته است.
وي افزود: بر اساس اين مصوبات قرار شد مبحث مربوط به پارازيت ها و تاثير آن بر روي انسان با جديت پيگيري شود زيرا بحث سرطان‌زا بودن پارازيت ها بارها مورد بررسي قرار گرفته است و احتمال بروز اين بيماري به علت تاثير پارازيت ها در انسان وجود دارد.
متصدي اظهار کرد: پيشنهاد سازمان محيط زيست بر حذف کامل پارازيت ها است اما اگر قرار است براي مقابله با بحث تهاجم فرهنگي و حفاظت از شان و کيان کشور اقدامي انجام پذيرد بهتر است راه هاي ديگري براي آن پيشنهاد شود.
وي افزود: پيگيري هاي خود تا رسيدن به نقطه مطلوب را انجام مي دهيم اما روند رو به جلوي کارها
نشان مي دهد در آينده اي نزديک مشکلات برطرف خواهد شد.
متصدي با بيان اينکه در موضوع پارازيت ها بحث هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و سلامت وجود دارد،ابراز اميدواري کرد: در آينده نزديک به نقطه قابل قبولي برسيم تا اين نگراني هم از جامعه برطرف شود.

هنوز ساعاتي از ارائه اين نتايج اوليه و درخواست سازمان محيط زيست براي توقف ارسال پارازيت ها نگذشته بود که در جايي ديگر اشکالاتي ديگر از ارسال پارازيت ها از زبان مسئولاني بيان شد که چند ماه پيش تر، خطر آفرين بودن آن اثبات گرديده و سهم آن در جان باختن چند تن از هموطنان‌مان قابل اغماض به نظر نمي‌رسد.
روز گذشته، احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر تهران در بازديدي که از سازمان هواشناسي کل کشور داشت، از زبان داود پرهيزکار، رئيس اين سازمان سخناني شنيد که به نوعي، تاييدي ديگر در ضررآفريني پارازيت هاي ارسالي بود و البته رد پر رنگي از آن را در حوادث توفان تهران هم مي‌توان يافت.

پرهيزکار با تاکيد بر اينکه سازمان هواشناسي کشور از استانداردهاي سازمان هواشناسي جهان (WMO) پيروي مي‌کند، يک سوم تصاوير رادار تهران را ناخوانا خواند و در اين باره گفت: متاسفانه يک سوم تصوير رادار تهران واقع در منطقه پرند ناخواناست که احتمالا به دليل وجود پارازيت، اين گونه شده است؛ بايد سازمان تنظيم مقررات راديويي در مورد چرايي اين تصوير ناخوانا توضيح دهد.
اين سخنان از اين رو حائز اهميت است که مي‌بينيم خشکسالي رقم خورده در کنار اشکالات ديگر، موجب شده خاک هاي مناطق جنوبي پايتخت به قدري نرم شود که بادهاي شکل گرفته پيرامون شهر، با گرد و خاک همراه شده و گاه اين امر آنقدر شدت بگيرد که توفاني بي سابقه شکل دهد
.
کافي است گرد و غبار هاي اخير در پايتخت را مرور کنيم تا دريابيم چگونه نگراني هاي شکل گرفته بعد از توفان چند ماه پيش تهران، موجب شده با اندکي سرعت گرفتن باد پيرامون پايتخت، توده‌اي غليظ ازگرد و غبار سطح شهر را تاريک کرده و آماده باش عمومي براي مقابله با اثرات شوم احتمالي اعلام شود.
بدين ترتيب درخواهيم يافت تا کنون دو اثر نامطلوب از پارازيت به ثبت رسيده که هر دو سلامت شهروندان را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهند و علاوه بر آن، هزينه هاي سنگين ديگري به پايتخت کشور وارد مي‌کنند اما هيچ کدام از اين دو برداشت علمي هم تا کنون نتوانسته مسئولان را مجاب به توقف روند ارسال پارازيت کند
.
اينجاست که به نظر مي‌رسد هنوز مسئولان تصميم گيرنده درباره ارسال پارازيت بر اين باورند که در قياس بد و بدتر شکل گرفته، اثرات جانبي ارسال پارازيت بد است و امواج ماهواره‌اي که پارازيت ها براي مختل کردنشان به کار گرفته مي‌شوند، بدتر هستند، در حالي که مسئولان محيط زيست عکس اين نظر را دارند و ديدگاه مسئولان سازمان هواشناسي نيز تقريبا به نظر ايشان نزديک است.
با اين تفاسير به نظر مي رسد تنها موضوعي که مي‌تواند تکليف ماجرا را يکسره کند، اعلام نتايج کامل کميته مشترک شکل گرفته براي بررسي اثر پارازيت ها بر سلامت شهروندان است که اگر به تاييد سرطان زا بودن اين امواج منجر شود، به نظر کفه ترازو را به نفع قطع ارسال پارازيت بيش از پيش سنگين خواهد کرد؛ البته به شرطي که نظرات اين کميته مشترک ؛ تزئيني به حساب نيامده، تخصصي محسوب شده و همه به الزامات پذيرفتن آن تن در دهند نه اينکه کماکان برخي تصميم سازان اين عرصه اصرار به ادامه ارسال پارازيت داشته باشند و سرطان زا بودن اين پارازيت ها و اختلال شديد حاصل آمده از آن در روند پيش بيني هواشناسي را قابل اغماض بدانند!


اثر تقديمي اين پست «سفر» نام دارد با آهنگي از بنده بر شعري از مرحوم فيض کاشاني ./                                     
Download

1393/07/20

چند نکته
1- نظرات در بر دارنده ي عبارات نامناسب ؛ نمايش داده نخواهد شد .
2- کاربران گرامي از نقد نظرات ديگران توام با جدال خودداري فرمايند .
3- نظرات در بردارنده ي تبليغات و آدرس افراد و سؤالات غير مربوط به پست ؛ با تشخيص وبمستر تاييد خواهند شد .
4- ساير پرسش ها و مطالب کاربران محترم با آدرس info@mohammadesfahani.com به آقاي دکتر اصفهاني منتقل مي شود .
5- در ارتباط با برنامه ها و دعوت از آقاي دکتر اصفهاني با جناب پيمان عيسي زاده  تماس حاصل فرماييد. تلفن :09121909854







1393/07/18
Bookmark and Share   شماره خبر :210 تعداد بازدید :43145
نویسنده :
گل محمدي
تاریخ :
سه شنیه 30 دی 1393
نظر :
زنده باد دکتر
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
رضا
تاریخ :
سه شنیه 6 آبان 1393
نظر :
يکي از قديمي ترين چهره هاي حوزه موسيقي پاپ پس از سالها سکوت سرانجام در يک برنامه زنده راديويي سخن مي‌گويد. به گزارش «موسيقي ما»، دکتر «محمد اصفهاني» که در سالهاي گذشته به ندرت حاضر به گفتگو با رسانه ها شده و سوال ها و حاشيه هاي بي شماري در مورد مسائل کاري و غيرکاري ايشان همواره در رسانه ها مطرح شده، در يک برنامه زنده راديويي به تمام ناگفته هاي اين سالهاي سکوتش پاسخ مي‌دهد. مخفي کردن ساز نوازنده هاي اين هنرمند در يک اجراي ارگاني، برخي حواشي و حرف و حديث ها در دولت قبلي و ... از جمله اتفاقات خبري داغي بوده که هرگز اين هنرمند درباره آنها سخن نگفته است. «موسيقي من» با اجراي «فرزاد حسني» عنوان برنامه ايست که با حضور اين هنرمند جمعه 9 آبان ساعت 10 صبح از راديو جوان روي آنتن خواهد رفت.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد تازي پور
تاریخ :
سه شنیه 6 آبان 1393
نظر :
با سلام آقاي وبمستر لطفا"پاسخ نظرات هواداران رو بديد هر چند جواب کوتاه براي ما دلگرمي مياره با تشکر ...
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
مهدي از اصفهان
تاریخ :
سه شنیه 6 آبان 1393
نظر :
جمعه 9 آبان.در برنامه راديويي فرزاد حسني راديو جوان.محمداصفهاني سکوت راميشکند.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
سجّاد حسن پور
تاریخ :
یکشنبه 4 آبان 1393
نظر :
فرا رسيدن ماه محرم،ماه عزاي حسيني بر جناب دکتر اصفهاني عزيز تسليت باد...
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمدحسن
تاریخ :
یکشنبه 4 آبان 1393
نظر :
سلام به آقاي دکتر با توجه تحقيقات و آمار هاي بنده از جامعه ي آواري قابل توجهي که در دسترس دارم: اکثريت قابل توجه هواداران محمد اصفهاني را افراد تحصيل کرده - با شخصيت و متدين جامعه ي امروز ما تشکيل مي دهند... شايد اغلب آنها وقت خود را بر جستجو کردن آهنگ هاي شما نگذارند يا به سايت شما مراجعه نکنند ولي هنگامي که آواي دلنشين حنجره ي شما با اشعار ناب کلاسيک يا ترانه هاي پرمغز امروزي به گوششان مي رسد انگار جان تازه اي مي گيرند نام محمد اصفهاني با مضامين معنوي و عاشقانه هاي بي مفسده در هم تنيده شده است... همه ي ما مي دانيم که شما بهتر از هر کس وظيفه ي خود نسبت به جامعه و استفاده از مواهب الهي را مي دانيد... اما از بنده به عنوان برادر کوچکترتان اين را بشنويد که: محمد اصفهاني بيشتر از هر کسي مي تواند با صداي خود در افکار مخاطب نفوذ کند و آن ها را به فکر کردن صحيح در مورد مسائل مختلف وا مي دارد. اميدوارم با آهنگ ها و آلبوم هاي جديد مردم را خوشحال کنيد...
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد تازي پور
تاریخ :
شنبه 3 آبان 1393
نظر :
با سلام آقاي وبمستر دو بار نظر فرستادم ثبت نکردين فکر کنم بهتون نرسيده باشه فقط الان رسيدن ايام محرم حسيني رو به همه عزيزان تسليت ميگم دعا ميکنم هممون بتونيم حداکثر استفاده رو از اين ايام ببريم انشالله ...
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمدي
تاریخ :
جمعه 2 آبان 1393
نظر :
با عرض سلام خدمت دکتر محمد اصفهاني ايا به زودي البومي از شما روانه بازار ميشود؟
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
مهدي از اصفهان
تاریخ :
پنجشنبه 1 آبان 1393
نظر :
سلام.بامداد 2آبان برنامه ساعت25،محمدعليزاده حجت را در حق دکتر اصفهاني تمام کرد.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد تازي پور
تاریخ :
سه شنیه 6 آبان 1393
نظر :
اگه منظورش اين بوده که اقاي دکتر ديگه بايد از خوانندگي فاصله بگيره صد و هشتاد درجه بي منطق حرف زده ببينيد خوانندگاني مثل اقاي معين و قميشي در چه سني هستند و در چه پختگي از صدا قرار دارند و هنوز که هنوزه به روند کمال هنري خوانندگيشون افزوده ميشه پس خوانندگي مثل فوتبال نيست که تا يه محدوده سني رسيدي خداحافظي کني البته آقاي دکتر اينو بهتر ميدونند که اين موقع از آمادگي هنريشون در فکر تجهيز استوديو شون بودند.
0
3
نویسنده :
ميلاد زند
تاریخ :
دوشنبه 5 آبان 1393
نظر :
خب بگيد چي گفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
5
نویسنده :
حسين
تاریخ :
دوشنبه 5 آبان 1393
نظر :
يعني چي؟ چي گفته؟
1
5
نویسنده :
اصفهان
تاریخ :
پنجشنبه 1 آبان 1393
نظر :
بد نيست آقاي اصفهاني که دغدغه اجتماع رو دارن در خصوص اسيد پاشي به بد حجابها در اصفهان ( شهر آبا و اجدادشان ) هم نطري ميدادن.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
مهدي از اصفهان
تاریخ :
چهارشنبه 30 مهر 1393
نظر :
مجله زندگي ايده آل.ش 170.ص81.محمداصفهاني مشغول ضبط ويديويي هيجان انگيز و حرفه اي با برادران خوش فکر بوشهري است.نام اين کار ماهي هاست. مرسي
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
ميلاد زند
تاریخ :
دوشنبه 5 آبان 1393
نظر :
من که از خدامه به خدا :) انشاالله کار زيبايي ميشه
0
2
نویسنده :
مهدي از اصفهان
تاریخ :
چهارشنبه 30 مهر 1393
نظر :
با سلام وبمستر عزيز،آياشما خبر مجله زندگي ايده آل مبني بر توليد کليپ جديد آقاي دکتر را به نامه "ماهي ها"تاييد مي فرماييد با تشکر
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
وبمستر
تاریخ :
چهارشنبه 30 مهر 1393
نظر :
سلام لطفا در باره جزئيات خبر توضيح بفرماييد
0
2
نویسنده :
م.د
تاریخ :
دوشنبه 28 مهر 1393
نظر :
90/ ملاقات سلطان پاپ با شهريار فوتبال ملاقات دکتراصفهاني وعلي دايي(روزنامه نود)
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
مجتبي شيخي
تاریخ :
دوشنبه 28 مهر 1393
نظر :
سلام استاد گرامي اي کاش همه دوستدارانتونو از زمان انتشار آلبومتون يا لااقل از جزئيات اون مطلع کنيد . اين چهره در پرده کشيدن قشنگه اما زياديش هم سبب پريشون خاطري ميشه.من خودم به شخصه از هر خواننده اي خوشم اومد ديگه انتشار آلبوم هاش شد مثه جام جهاني! نمونش استاد معين!!حالا ايشون اون ور آبه و هر از چندي تک آهنگي ميده اما امان از شما!حيف اين صوت داودي نيست خرجش نمي کنيد؟!اميدوارم پست بعدي خبري بديد که همه رو شاد کنه. دل از ما بردو روي از ما نهان کرد خدارو با که اين بازي توان کرد
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
در پاسخ به وبمستر
تاریخ :
دوشنبه 28 مهر 1393
نظر :
اتفاقا بعضي از کارها که در اينجا منتشر شده قبلا منتشر نشده به نظر ميرسد بايد تاکيد شود که اين آهنگ منتشر شده يا نه همچنين: بهتر است به جز نام آهنگ مشخصاتش هم نوشته شود. مثلِ نام آلبوم
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
علي
تاریخ :
پنجشنبه 24 مهر 1393
نظر :
به به پس از مدت ها پست جديد :) ؛) ، چقدر خوشحال کننده است که يک هنرمند فراتر از حدود توليد آلبوم و اجراي کنسرت ، همراه مردم ميشه و واقعا آقاي دکتر فوق العاده انسان بافرهنگ و بادرايتي هستند . با آرزوي سلامتي و موفقيت روزافزون براي ايشان
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
علي
تاریخ :
چهارشنبه 23 مهر 1393
نظر :
سلام آقاي دکتر.من از طرفداران شما از کرمان هستم.از بچگي با آهنگهاي شما خاطره دارم و از صميم قلب دوست دارم در يکي از کنسرت هاي شما حضور داشته باشم.تا حالا ويدئوي کنسرت <حضور> شما رو چندين بار ديدم و لذت بردم.چه گروه حرفه اي و موسيقي قابل احترامي ارائه مي دهند.در همين کرمان ما در اين چند ماه اخير 90 درصد خواننده هاي پاپ مشهور فعلي کنسرت برگزار کردند ولي متاسفانه تمرکز اين افراد بيشتر بر موسيقي تجاري هست و شخصاً هيچ علاقه اي به حضور در کنسرتهاي آنها نداشتم و ندارم.اما معتقدم شما براي خود موسيقي هم اهميت زيادي قائل هستيد و فقط به بخش تجاري ماجرا توجه نمي کنيد.خواستم مطرح کنم که آرزو دارم شما را در کرمان ببينم.اميدوارم بعد از انتشار آلبوم جديدتان اين اتفاق بيفتد.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد سام
تاریخ :
چهارشنبه 23 مهر 1393
نظر :
سلام . وبمستر عزيز لطفا از برنامه هاي دکتر اصفهاني اطلاعاتي را در اختيار هوداران قرار دهيد باتشکر
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محسن
تاریخ :
چهارشنبه 23 مهر 1393
نظر :
آقاي دکتر يکم فکر دلم ماها رو هم بکنيد بي خبري از شما اونم چند ماه واقعا خيلي سخته دل خيلي ها به شما و آثارتون خوشه حتي به يه خبر ساده از سايت
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
س ا
تاریخ :
چهارشنبه 23 مهر 1393
نظر :
سلام به استاد موسيقي ايران دکتر مي دونيد چرا علاوه بر شهرتي که داريد اينقدر محبوب هستيد...چون درد مردم رو مي گيد بدون واهمه... آقاي دکتر ممنون... بابت اين همه شجاعت و دلسوزي که نسبت به مردم داريد...خدا هميشه نگهدار شما باشه،و به شما توفيق هر لحظه عطا کنه
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد الف
تاریخ :
سه شنیه 22 مهر 1393
نظر :
سلام آقاي دکتر! الان دوباره از سايت آپارات آهنگ ياد تو رو گوش دادم، دلم باز يه حالي شد... اين مضامين رو فقط شما تو کاراتون بکار ميگيرين، و دل ما رو خوش ميکنين، خدا دلتون رو شاد کنه، تو اين اوضاع و احوال فرهنگي جامعه و هزار و يک جور درد، ماها رو تنها نذاريد... درسته اين مدت يک سال کمي بهتريم و نفسي کشيديم اما هنوز زخم ها هست... خيلي دلتنگتونيم...
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
اميد
تاریخ :
سه شنیه 22 مهر 1393
نظر :
با سلام و عرض تبريک عيد بزرگ غديرخم خدمت آقاي دکتر خوشحالم که بعد از مدت ها مطلبي از شما روي سايت قرار گرفت. خدا مي داند که توي اين مدت چندبار به سايت سر زدم به اميد خبر و مطلب جديد ... اميدوارم همه ي هنرمندان واقعي و بي ادعاي جامعه به خصوص جناب دکتر از اين فضاي تلخ و ناگوار مصون باشند و همواره با کارهاي درخشان و خداباورانه بدرخشند. شاد و پيروز باشيد در پناه حق
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد سام
تاریخ :
سه شنیه 22 مهر 1393
نظر :
سلام دکتر عزيز . اولا از اينکه نسخه باکيفيت و مادر آهنگها را در اختيار ما قرار ميديد ممنون .هرچند قديمي اما بسيار زيبا .در ضمن از وبمستر عزيز خواهشمندم از آلبوم و کارهاي پيش روي دکتر اطلاعاتي را در اختيار ما قرار دهند. لطفا
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
عباس
تاریخ :
سه شنیه 22 مهر 1393
نظر :
ضمن عرض سلام وتبريک عيد غدير خدمت دوستان و جناب اقاي دکتر اصفهاني وتشکر از احساس مسئوليت و دل مشغولي هاي ايشان در خصوص رعايت موازين اخلاقي و بهداشت افراد جامعه که بحق اين روزها به نظر کمتر مورد توجه قرار ميگيرند از جناب دکتر درخواست ميکنم در صورت صلاحديد ودر زمان مقتضي قبل از اغاز ماه محرم در ارتباط با امور حرفه اي خود منجمله آلبوم جديد وبرنامه هاي پيش رو نيز مطلبي درج کنند
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
سعيد
تاریخ :
سه شنیه 22 مهر 1393
نظر :
ضمن عرض سلام و تبريک اعياد فرخنده به دکتر عزيز هميشه پيگيري اخبار و مطالب شما در سايتتون هستم، بابت دغدغه ها و پيگيرهايي که در مورد پارازيت و آثار زيانبار اون بر سلامت روح و جسم انسان ها داريد، بصورت ويژه سپاسگزارم. دکتر عزيز! انتظار تا کي؟؟ سال ها پس از انتشار آلبوم بي واژه مي گذره و ما کماکان تشنه شنيدن قطعات جنابعالي در قالب يک آلبوم جديد هستيم. آلبوم شکوه که جديداً در برج ميلاد رونمايي شد هم که متاسفانه فعلاً در بازار موجود نيست. خواهش مي کنم به فکر ما هواداران باشيد و اگر مي شود راجع به آلبوم جديدتان، قطعاتش، سبک موسيقي و زمان انتشارش اطلاعاتي رو در اختيار ما قرار بديد. تشکر فراوان
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
سجّاد حسن پور
تاریخ :
دوشنبه 21 مهر 1393
نظر :
به به عجب آهنگي ساختين آقاي دکتر.آدمو به فکر فرو ميبره و به خاطره ها و به عمق حيات و زندگي... دستتون رو ميبوسم.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
ميلاد درويش
تاریخ :
دوشنبه 21 مهر 1393
نظر :
با سلام و احترام.سخنانتون در عصر غدير خواندني بود... يارب مکن از لطف پريشان مارا هر چند که هست جرم و عصيان مارا ذات تو غني بوده و ما محتاجيم محتاج به غير خود مگردان مارا... تنها درمان درد دل شکسته خداست...سلامت و پايدار باشي دکتر اصفهاني عزيز.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
م.م
تاریخ :
دوشنبه 21 مهر 1393
نظر :
سلام . يه سوال داشتم ... آهنگ بهانه ي تو که توي اين سايت به صورت دمو قرار داده بودين به طور کامل توي سايت هاي موسيقي قرار داده شده البته بي کيفيت ... ميخوام بدونم جريانش چيه ؟ آيا اين کار لو رفته ؟ و يا خودتون پخش کردين ؟ آخه شوکه شدم ! فکر ميکردم آهنگي از آلبوم جديدتون خواهد بود اما وقتي ديدم منتشر شده شوکه شدم !
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد رضا
تاریخ :
جمعه 25 مهر 1393
نظر :
خيلي حيف شد که اين کار با کيفيت بد پخش شد.واقعاً کار فوق العاديه.تو سايت جام جم تمام کسايي که اين کار رو دانلود کردن و شنيدن اولاً از احساس بينظير دکتر تو اين کار گفتن و ثانياً همه از کيفيت بسيار پايين کار تعجب کردن.خيلي ها هم گفتم که کار تو استوديو مناسبي ضبط نشده.با اينکه نميدونن اين اصلاً کار نهايي نيست و حني آقاي دکتر از ميکس اين کار هم هنوز رضايت کامل ندارن.
1
4
نویسنده :
آرين
تاریخ :
سه شنیه 22 مهر 1393
نظر :
سلام. دوست عزيز اين کار نيمه شعبان از شبکه نمايش بارها پخش شد و اين مطلبي که فرموديد همان است که از رسانه پخش شده و ضبط شده است.
0
11
نویسنده :
مجتبي
تاریخ :
دوشنبه 21 مهر 1393
نظر :
سلام آقاي دکتر عيد غدير مبارک متاسفانه روزگار بدي شده از هر گوشه و کناري خبراي بد و ناميد کننده به گوش ميرسه. فقط بايد چشم به عنايت و دستگيري خدا داشت و بس.... بابت آهنگ سفر ممنون چند سال قبل از آرشيو موسيقي سايت شبکه سه دانلود کرده بودم عاشق اين آهنگ هستم و بارها با خودم زمزش کردم موفق و سلامت باشيد يا علي
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
علي انصاري
تاریخ :
دوشنبه 21 مهر 1393
نظر :
سلام آقاي دکتر اصفهاني عزيز ، عيد بزرگ شيعيان را خدمت شما بزرگوار تبريک عرض مي کنم ، اين اثرتون رو خيلي دوست دارم خصوصا" قسمت اوجش رو :) ، مثل هميشه براتون آرزوي موفقيت مي کنم ، اميدوارم روزي برسه که که نگراني هاي ما از نامهرباني هاي موجود در جامعه به حداقل برسه ...
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
سجّاد حسن پور
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
با سلام خدمت آقاي اصفهاني عزيز و بزرگوار و عرض تبريک عيد بزرگ غديرخم.حالتون رو درک ميکنم.با خواندن حرفهاتون منم ناراحت شدم.بسيار ممنونم که آهنگ بي نظير و زيباي سفر رو قرار داديد،بسيار زيباست،واقعا موسيقي و صداي زيباي آقاي دکتر تو اين آهنگ به آدم آرامش خاصي ميده.سلامت باشيد.وبمستر عزيز اگر ممکنه ترانه سرا و آهنگساز اين اثر رو برامون بنويسيد.ياعلي
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
علي رويوران
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
سلام بر دکتر و دوستان عزيز...چه عجب...بالاخره يه پست جديد...حالا که دکتر درگير تکميل آلبومشون هستن،ميشه بگيد که تقريبا چند ماه ديگه آلبوم منتشر ميشه؟؟؟
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمدرضا
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
سلام ،عيد سعيد غدير را شادباش عرض ميکنم. مطلبي که در حوزه ي موسيقي مرقوم فرموديد اگر فقط در همان حيطه بود تأسف کم تري بود (هر چند اندک آن هم بد است) اما مسئله اينجا است که اين فضاي ناپسند در گروه هاي ديگر جامعه و حتي در زندگي خانوادگي بعضي افراد نيز وجود دارد.چه شده که کدورت بر محبت غلبه پيدا کرده بر من روشن نيست ؛ اي کاش طبيبي براي اين درد ها پيدا مي کرديم.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد الف
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
سلام آقاي دکتر؛ عيدتون مبارک! خوشحالمون کردين با پست جديد، هرچند محتواي پست واگويه اي بود از دردها که ظاهرا تمومي هم ندارن ... ممنون از پيگيري هاي مسئله پارازيت... خدا همه رو به راه درست هدايت کنه انشاءالله... اميدوارم دلتون شاد و تنتون سالم باشه
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
آرين
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
سلام خدمت دکتر محمد اصفهاني عزيز و گرانقدر و همه دوستان عزيز. ابتدا عيد سعيد غدير را به همه دوستان تيريک عرض ميکنم و سپس خدمت جناب اصفهاني بعنوان ارادتمند و برادر کوچکش که از همان ابتداي حضور ايشان در عالم موسيقي پيگير آثار آسماني ايشان بوده ام و خود و در نتيجه خداي خود را يافتم عرض مي کنم که آنها که بايد قدر هنر و عشق و زيبايي را بدانند مي دانند. من تمام اميدم در موسيقي امروز به شماست و اگر شما در موسيقي ايران نبوديد شايد اميدم را به موسيقي فراملي ايران خيلي سال ها پيش از دست مي دادم. برايتان آرزوي تندرستي و پيروزي و شادکامي دارم در پناه حق. علي را قدر پيغمبر شناسد که هر کس خويش را بهتر شناسد ... يا علي.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
علي
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
آقا دمتون گرم.بعد از عمري خوشحالمون کرديد سه ماه و دو روز هيچي ننوشته بوديد.
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
محمد رضا
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
سلام انتظار داشتم آقاي دکتر مختصر اطلاعاتي درباره آلبوم جديدشون بدن که متاسفانه محقق نشد. از بابت کار سفر هم ممنون.با اينکه کار قديميه و قبلاً شنيده شده
پاسخ به این نظر

درج نظر برای نظر کنونی

نویسنده *
نظر *
کد ویژه
نویسنده :
وبمستر
تاریخ :
یکشنبه 20 مهر 1393
نظر :
دوست گرامي با سلام ؛ کارهايي که در پست ها ارائه ميشوند تقريبا همگي قبلا پخش شده اند و قصد آقاي دکتر از ارائه ي مجدد ، تنها در اختيار قراردادن نسخه ي مادر است ولاغير. البته کساني هم که آثار پستها را قبلا نشنيده باشند با آنها آشنا خواهند شد .
1
14

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload
 

Copyright © 2014 mohammadesfahani.com